https://indicajapao.com/

Picking

Hekinan, Aichi ¥1.400/h→¥1.500/h

Baritori

Nishio-shi, Aichi ¥1.500/h (vagas preenchida)